Algemene voorwaarden Strips op Maat

Overeenkomst, offerte en bevestiging 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer Strips op Maat (hierna: opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer .

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene veranderingen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer  begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer  pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer  zijn bevestigd.

Schetsfase en ontwerp

2.1 Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn. In schetsfase kunnen grote veranderingen worden doorgevoerd en in uitwerkfase nog enkele kleine details. Muv een proeftekening, daarin zijn geen verbeterrondes, dat is enkel de geleverde tekening.

2.2 Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg. Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

Wijzing, of annulering opdracht

3.1 Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de opdrachtnemer  gebruikelijke honorarium.

3.2 Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de opdrachtnemer .

Aansprakelijkheid

4.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.

4.2 Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.

4.3 Opdrachtnemer  heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

4.4 Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

4.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer  tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Auteursrecht

5.1 a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de opdrachtnemer .
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een gewijzigde herdruk of in extra materiaal, of een andere uitingsvorm dan wel willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de opdrachtnemer , en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

5.2 De naam van de opdrachtnemer  wordt genoemd bij gemaakte illustratie.

5.3 De opdrachtnemer  behoudt zich het recht voor de illustraties te gebruiken voor eigen website en portfolio.

5.4  Bij opmaak van het boek door niet de opdrachtnemer  zelf, wil de opdrachtnemer  wil inzicht opmaak van het boek voordat het boek gedrukt wordt.

Eigendomsrecht

6.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven illustraties eigendom van de opdrachtnemer .

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de opdrachtnemer , veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/te vermenigvuldigen.